مقايسه فراواني موارد آلودگي با ويروس HTLV1 در مبتلايان به توبرکولوز و گروه کنترل

 دانشگاه علوم پزشکی مشهد (كد 86501) و جهاد دانشگاهی واحد مشهد

داود عطاران، هوشنگ رفعت پناه،محمدرضا هدایتی مقدم

تاريخ اجرا: 1389

چکيده

در چندین مطالعه مقطعي شیوع بالایی از  HTLV-I در بیماران سلی و شیوع بالایی از سل در افراد آلوده به  HTLV-I دیده شده است. با توجه به شيوع بالاي HTLV-I و نيز توبركولوز در منطقه، اين تحقيق به‌طور مشترك با دانشگاه علوم پزشكي مشهد و با هدف بررسي ارتباط بین ابتلا به سل و آلودگی با ویروس HTLV-I انجام گرديد. 554 فرد 11 تا 90 ساله (43% مذكر و 57% مونث) در دو گروه مورد (278 نفر از مبتلايان به سل ريوي و غير ريوي) و شاهد (276 شخص سالم) از نظر شيوع عفونت HTLV1 به روش الايزا و در صورت مثبت بودن با آزمون وسترن‌بلات و روش PCR مقايسه شدند. گروه شاهد از نمونه‌هاي طرح خاتمه‌يافته "بررسي عفونت HTLV در جمعيت عمومي شهر مشهد" مصوب دفتر مركزي انتخاب و با افراد سلي از نظر سن (به‌ترتيب با ميانگين سني 7/20±4/48 و 4/21±7/49 سال) و جنس (به‌ترتيب با 6/44% و 6/41% مذكر) همسان شدند. 5/4% از كل نمونه ها از نظر HTLV-I مثبت بودند. اين ميزان در گروه كنترل و مورد به‌ترتيب 7/4 و 3/4 درصد بود. موارد تاييدي با هر دو آزمون وسترن‌بلات و PCR تفاوت معني‌داري در دو گروه موردها و شاهدها نشان نداد (به‌ترتيب 9/2% و 3/3%).