بررسي شاخص‌هاي ايمني ميزبان و فعاليت ويروس HTLV-1 در ناقلين سالم ويروس در مشهد درسال 1390

دانشگاه علوم پزشکی مشهد (کد 89712) و جهاد دانشگاهی واحد مشهد

هوشنگ رفعت پناه بايگي،

تاريخ اجرا: 1392-1391

چکيده

در مطالعات انجام شده تفاوتهايي در وضعيت پاسخ ايمني در افراد حامل ویروس HTLV-1 در كشورهاي مختلف مشاهده شده كه ميتواند يكي ازعلل تفاوت ميزان بروز پيامدهايي چون ATL و HAM/TSP در اين كشورها باشد. ماركرهاي ويروسي HTLV-1 و همچنين ماركرهاي ايمونولوژيكي مي‌تواند الگوي مناسب از وضعيت پاسخ ايمني در مقابل ويروس  HTLV-1 در نظر گرفته شود. اين مطالعه مقطعي جهت تعيين شاخص‌هاي ايمني ميزبان و شاخص‌هاي فعاليت ويروسي شامل تيتر سرمي  Anti-HTLV-I و Proviral load در ناقلين HTLV-1 در مشهد اجرا گرديد. شاخص‌هاي ايمني ميزبان شامل آنتی بادی بر علیه آنتی ژنهای Anti-EBNA، Anti-VCA و Anti-EA ویروس EBV براي بررسي پاسخ ايمني سلولي، sIL2R و sCD30 به‌عنوان ماركرهاي پلاسمايي سلواهاي T، hsCRP و Neopterin براي بررسي فعاليت غيراختصاصي سيستم ايمني و بالاخره Total IgE براي بررسي پاسخ ايمني سلولهاي B و شاخص‌هاي فعاليت ويروسي شامل تيتر سرمي  Anti-HTLV-I و Proviral load بود. از اهداكنندگان ناقل و غيرناقل HTLV-1 در سازمان انتقال خون مشهد هركدام به تعداد 39 نفر نمونه خون لازم به منظور اندازه‌گيري ماركرهاي يادشده گرفته ‌شد و سطح سرمي آنها در دو گروه مقايسه گرديد. معاينه اهداكنندگانی كه با آزمايشات الايزا و وسترن بلات از نظر HTLV-1 مثبت بودند براي شناسايي موارد ابتلا به بيماري HAM/TSP يا ATL و خارج كردن آنها از گروه ناقلین مطالعه انجام شد. در دو گروه ناقلين HTLV-1 و افراد سالم ميانگين سني (به‌ترتيب 4/10±1/40 و 1/10±40 سال) و توزيع جنسي (5/61% مرد و 5/38% زن) يكسان بود. ميانگين تيتر آنتي‌بادي Anti-HTLV در ناقلين ويروس 195±9/224 و ميانگين بار ویروس 7/418±7/352 (دامنه 13 تا 1635) در 104 لنفوسیت بود. تيتر آنتي‌بادي Anti-HTLV در 21 نفر (8/53%) از ناقلين 128/1 يا كمتر و در 18 نفر (2/46%) از آنان 256/1 يا بيشتر بود. در ناقلين HTLV-1 نسبت به افراد سالم ميانگين سطح سرمی  sIL2R بیشتر (001/0p<) و سطح سرمی hs-CRP و Anti-VCA کمتر (به‌ترتيب p=0.005 و p=0.007) بود ولی ميانگين سطح ساير ماركرهاي ايمني در دو گروه تفاوت معني‌داري نداشت. در ناقلين HTLV-1 بين سطح سرمي sCD30 با sIL2R (001/0p<) و neopterin (p=0.003) و بين سطح سرمي hsCRP با sIL2R (p=0.032) و Anti-VCA (p=0.024) همبستگي معني‌داري وجود داشت. همچنين سطح سرمي Anti-VCA با Anti-EBNA و Anti-EA همبستگي معني‌داري وجود داشت (به‌ترتيب p=0.002 و p=0.049). در افراد سالم نيز بين سطح سرمي sCD30 با sIL2R (p=0.006) و neopterin (p=0.001)، sIL2R با Anti-EBNA (p=0.042) و بين سطح سرمي hsCRP با Anti-EA (p=0.008) همبستگي معني‌داري وجود داشت. هيچگونه همبستگي بين سطح سرمي ماركرهاي ايمني با بار ويروسي و تيتر آنتي‌بادي ضد ويروس در افراد ناقل HTLV-1 وجود نداشت. تفاوت های قابل ملاحظه در پاسخ‌های ایمنی بین ناقلين ویروس HTLV-I  و افراد سالم وجود دارد که می توان بر اساس آنها خطر ابتلا به بیماریهای    HAM/TSP و  ATL در ناقلین ویروس را پیش‌بینی نمود.