شيوع عفونت HTLV-I/II در اهداكنندگان با HTLV نامعين سرمي مراجعه‌کننده به بانك خون مشهد

جهاد دانشگاهی (کد 11-1775)

فرهاد فتحي مقدم، هوشنگ رفعت پناه

تاريخ اجرا: 1390-1389

چکيده

مقدمه: با وجود اينكه ويروس HTLV-I در مناطقي از جهان از جمله شمال شرق ايران بخصوص شهر مشهد اندميك است اطلاعي از وضعيت ويروس HTLV-II در اين منطقه در دست نيست. يكي از دلايل ايجاد الگوهاي نامعين سرمي در آزمون تشخيصي وسترن بلات HTLV آلودگي با ويروس هاي مشابه بخصوص HTLV-II  بيان شده است. اين مطالعه با هدف شناسايي ويروس HTLV-II در نمونه هاي نا معين سرمي در اهداكنندگان خون در شهر مشهد انجام شده است.  

روش تحقيق: ميزان 3 سي سي خون كامل از 50 نفر از اهداكنندگان خون در شهر مشهد كه داراي نتيجه نا معين آزمون وسترن بلات براي عفونت HTLV-I بودند گرفته شد. پس از استخراج DNA توسط كيت استخراج بوسيله آزمون مولكولي PCR و nested PCR  و با استفاده از پرايمرهاي داخلي و خارجي اختصاصي نمونه ها از نظر وجود ويروس HTLV-I و HTLV-II مورد بررسي قرار گرفتند. اطلاعات دموگرافيك شامل سن، جنس و گروه خوني به همراه اطلاعات مربوط به آزمون هاي الايزا، وسترن بلات و PCR ثبت گرديد و توسط نرم افزار SPSS ويرايش 16 مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت.  

يافته‌ها: پنجاه اهداكننده (39  نفر مرد و 11 نفر زن) با نتيجه نامعين وسترن بلات و متوسط سن 36/14±12/37 سال مورد بررسي قرار گرفتند. آزمون PCR 10 مورد (20%) نمونه مثبت HTLV-I را شناسايي كرد. با اين وجود هيچ موردي از HTLV-II در بين نمونه ها شناسايي نگرديد. شايعترين الگوي نامعين وسترن بلات در بين نمونه ها Rgp-II به تنهايي با فراواني 3/27% (n=12) بود. هيچگونه ارتباط معناداري بين سن، جنس، گروه خوني، الگوي وسترن بلات و OD الايزا بين نمونه‌هاي مثبت و منفي HTLV-I در PCR مشاهده نشد. ميانگين OD الايزا در نمونه ها 195/1±767/1 بود.  

نتيجه‌گيري: هيچگونه شواهدي دال بر وجود ويروس HTLV-II در نمونه هاي نامعين وسترن بلات اهداكنندگان خون در خراسان رضوي بدست نيامد بنابراين به نظر مي رسد HTLV-II در اين منطقه وجود نداشته و خراسان رضوي فقط از نظر وجود ويروس HTLV-I اندميك باشد. با اينحال فراواني زياد HTLV-I در ميان نمونه هاي نامعين وسترن بلات بر لزوم انجام تست هاي تاييدي مولكولي براي اين عفونت تاكيد مي كند.

واژه‌هاي كليدي: عفونت HTLV-I/II، وضعيت نامعين سرمي، وسترن بلات، مشهد