بررسی پروفایل لیپیدی و بیان ژن Tax در بیماران قلبی آلوده به HTLV-1

فاطمه سادات محمدی، محمود محمدزاده شبستری، آرمان مساوات، فائزه ثابت، فرناز مزینی، فرحزاد جباری آزاد، عبدالرحیم رضایی

مجله علمی- پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، بهمن و اسفند 1397، دوره 61، شماره 6، صفحات 87-1279.

doi: 10.22038/mjms.2019.13472.

 

مقدمه: آترواسكلروزیس یكي از عوامل شایع مرگ و میر در کشورهای پیشرفته و در حال توسعه بوده و التهاب مزمن از عوامل خطر در بیماری آترواسكلروزیس می‎باشد.  هدف از پژوهش حاضر، بررسي تاثیر آلودگي به HTLV-1 بر حضور یا عدم حضور و وسعت بیماری آترواسكلروزیس در منطقه اندمیک ابتلا به HTLV-1  مي‌باشد.

روش کار: در این مطالعه از ۵۰ نفر در۴ گروه شامل، ۱۴ بیمار CAD+HTLV-1+، ۸ بیمار CAD-HTLV-1+، ۱۷ بیمار CAD+HTLV-1-و ۱۱ فرد کنترل سالم (CAD-HTLV-1-)، نمونه خون دریافت شد. سپس، بیان ژن‌ Tax در آن ها‎‎با روشReal-Time PCR, TaqMan  ارزیابی گردید. شاخص‎های لیپیدی، کلسترول، تری گلیسرید، LDL و HDL به عنوان عوامل خطر شایع بیماری عروق کرونر در سرم بیماران اندازه گیری شد.

نتایج: میزان HDL در گروه CAD+HTLV-1+ در مقایسه با گروه CAD-HTLV-1+ بطور قابل توجهی کمتر بود (p=0.04). میزان کلسترول تام در گروه CAD+HTLV-1+ بیشتر از گروه CAD+HTLV-1- و CAD-HTLV-1- بود (به ترتیب، p=0.001 و p=0.002). میزان کلسترول تام در گروه CAD-HTLV-1+ بیشتر از گروه  CAD+HTLV-1-و  CAD-HTLV-1-  بود (به ترتیب، p=0.001 و p=0.002). میزان LDL در گروه CAD+HTLV-1+ بطور قابل توجهی بیشتر از گروه CAD+HTLV-1- بود (p=0.001). همچنین، میزان LDL در گروه CAD-HTLV-1+ بیشتر از گروه CAD+HTLV-1-بود (p=0.01).

نتیجه‌گیری: HTLV-1  می‎تواند پروفایل لیپیدی را تغییر دهد. همراهي بین LDL ، HDL ، کلسترول و Tax نشان داد، Tax به عنوان فاکتور بیماری زایي اصلي ویروس می‎تواند با برهم زدن غلظت سایتوکاینها، افزایش کلسترول تام، LDL  و کاهش HDL ، تشكیل پلاک را در بیماران آلوده با HTLV-1 تسهیل نماید.

کلمات کلیدی: آترواسكلروزیس، HTLV-1 ، LDL ، Tax ، تری گلیسرید، کلسترول.