آلودگي به HTLV-I/II در بيماران مبتلا به تالاسمي و ارتباط آن با ميزان خون دريافتي

 

مويدي بهجت السادات، نفيسي علي رضا، ترابي زاده كامبيز 

پژوهش در علوم پزشكي، مجله دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، 1378؛ دوره 4، بهار، شماره 1: صفحات 32-29

  مقدمه: HTLV-I/II دو ويروس سرطانزا از خانواده رتروويروسها بوده و با بيماريهاي بدخيم بسياري در ارتباط است. باتوجه به اين نكته كه انتقال ويروس بطور عمده از طريق: تماس جنسي، انتقال خون و شير مادران آلوده صورت مي‌گيرد، بيماران مبتلا به تالاسمي كه به صورت مكرر خون دريافت مي‌كنند. بيشتر در معرض خطر آلودگي قرار دارند.

روشها: معمولي‌ترين روش غربالگري مورد استفاده در دنيا روش آنزيم ايمونواساي (ELISA) بوده و حساسيت و اختصاصي بودن روش بترتيب 99.8%، 99.9% است. در اين تحقيق 300 بيمار مبتلا به تالاسمي ماژور با روش اليزا مورد مطالعه قرار گرفتند.

نتايج و بحث: در بيماران مورد مطالعه 2.7% به HTLV-I/II آلوده بودند. ميانگين عيار آنتي بادي سرمي در اين بيماران مشابه ناقلين غيرتالاسميك (1/297) بوده است. در مطالعه انجام شده اين نتيجه حاصل شد كه با افزايش ميزان خون دريافتي (P<0.0001)، سن (P<0.001) و تعداد مراجعات ماهانه (P<0.01)، احتمال ابتلا به عفونت افزايش مي‌يابد بطوري كه بيماران گروه مثبت ماهانه حداقل 90 ميلي ليتر خون بيشتري از بيماران گروه منفي دريافت كرده اند.